ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo SMART Mashroom Farm : SMF
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
» vdo Smart ฟาร์มเห็ด
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูลผลการวิจัย
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

:: เกี่ยวกับโครงการ ::     

              โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการวิจัย (research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี   ซึ่งทางคณะผู้วิจัยมีแนวคิดในการจัดทำ ระบบการควบคุมและแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อควบคุมปัจจัยและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนต่าง ๆ ของการเพาะเห็ดหลินจือ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เพาะเห็ด  ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และปลอดสารเคมีในการกำจัดโรค และแมลงปลอดภัยกับผู้บริโภค

ข้อตกลงการใช้ระบบฐานข้อมูลสมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้

                 
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้  ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้าน ข้อมูลงานวิจัย  เอกสาร ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดหลินจือที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆ   ซึ่งทางผู้วิจัยไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี

:: คณะทำงานวิจัย ::


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
Asst. Prof. Dr.Ruangchai Juwattanasamran

ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ตำแหน่งบริหาร
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

ruangchai@mju.ac.th

0-5387-3611

ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย

สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
    


อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา
Mr.Supak Punya

ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ฝ่ายบริหาร


หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร

คณะผลิตกรรมการเกษตร


supak@mju.ac.th

0-5387-3646

หัวหน้าโครงการวิจัย

ออกแบบ/วิเคราะห์/ตรวจสอบ
ข้อมูล
สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
 

นายปรีชา รัตนัง
Mr.Precha

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

precha@mju.ac.th

0-5387-3278  

นักวิจัย

 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนา
ข้อมูลเห็ดหลินจือ
สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
 

นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

somchai@mju.ac.th

0-5387-3278  

นักวิจัย

 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนา
โปรแกรม
ฐานข้อมูล
สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
 

อาจารย์อนุกิจ เสาร์แก้ว
Miss Warissara Sapsom

ตำแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางnukit@hotmail.com

0-5431-7888 

นักวิจัย
 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะ
สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้้
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670